MGA TERMINO NG PAGGAMIT

Pinakabagong Bersiyon: ika-1 ng Setyembre 2019

Kami, ang POP TV PTE. LTD. at ang aming subsidiyaryo na POP TV (PH) PTE. LTD. (magkabuklod at magkabukod na ituturing na “aming Kompanya”, “kami”, “amin”, or “ating”) ay nagpapasalamat sa iyo sa pagbisita sa aming website na www.poptv.sg at/o www.poptv.ph (magkabuklod at magkabukod na ituturing na “Website” o “Site”), sa pag-download, pag-akses at/o sa kung anumang paraang ginamit mo ang aming aplikasyong video subscription on demand na tinatawag na “POP TV” (kasama na ang lahat ng mga patch, update, mga bersiyon at and baryasyon, na magkakabuklod na tatawaging “App”), iba’t iba pang mga aplikasyon, mga tsanel ng social media, forum, midya, file na audio at bidyo, mga serbisyong over-the-top media (“OTT”), at iba pang mga serbisyo at produktong online na inihahandog ng aming Kompanya mag-isa man o kasama ang aming mga kasosyo sa negosyo (magkabuklod na tatawaging “Serbisyo sa Site”). Ang iyong mga termino ng serbisyo sa aming Site at Mga Serbisyo sa Site ay matatakdaan ng mga termino at kondisyong inilalatag dito (“Termino ng Serbisyo”) at ng aming Patakaran sa Paglilihim. Dagdag pa, kung iaakses o gagamitin mo ang POP TV, ang pag-akses at paggamit mo ay matatakdaan din ng aming User Licence Agreement (“ T&C ng App”). Sa gayon, ang paggamit mo sa aming site ay mangangahulugan ng ganap mong pagsang-ayon sa aming Termino ng Serbisyo at sa aming Patakaran sa Paglilihim, sa aming App’s T&Cs (kung aplikable), at iba pang espesipikong termino (na maaaring maipatupad paminsan-minsan ayon sa aming sariling pagpapasiya) na maaaring aplikable sa iyo depende sa aktibidad na isinakatuparan sa o sa pamamagitan ng aming site (magkabukod at magkabuklod na tatawaging “T&C ng Serbisyo”) na siyang bubuo sa isang kontratang legal na mapambuklod at maipatutupad sa pagitan mo at ng aming Kompanya (“Kasunduan”). Kung hindi mo tinatanggap ang alinman sa mga probisyon sa aming Serbisyong T&C (kabilang na ang, nang walang limitasyon, mga probisyon sa mga Termino ng Serbisyong inilatag sa ibaba) mangyaring ihinto mo agad ang paggamit sa aming Site, mga Serbisyong Site at App, at ipabatid sa amin na ihinto na ang pagpapadala sa iyo ng anumang mga Update (ayon sa binigyang kahulugan sa Talata 2.1 sa ibaba) na nilahukan mo, at sa pagkabigong maisagawa ito, ituturing kang nakatali sa lahat ng probisyong nakapaloob sa aming Patakaran sa Paglilihim at sa aming mga Termino ng Paggamit (gayundin sa aming Patakaran sa Paglilihim, T&C ng App at iba pang T&C ng Serbisyo kung aplikable)

 1. Mga Update at Modipikasyon

  1. Sumasang-ayon kang responsabilidad mong regular na siyasatin ang Termino ng Serbisyo na matatagpuan sa https://poptv.ph para mabatid mo ang mga pagbabago o modipikasyon;
  2. Sumasang-ayon kang ang aming Termino ng Serbisyo (at iba pang T&C ng Serbisyo) ay maaaring maamyendahan, mabago, maiba o marebisa paminsan-minsan nang walang anumang naunang pabatid sa iyo, ang patuloy mong pag-akses sa aming Site, paggamit ng aming mga Serbisyo sa Site, paggamit ng aming App, pag-download o pag-akses ng anumang media content, patuloy na suskripsiyon sa anuman sa aming mga plan, pagbili ng anumang kredito, pagbili sa alinman sa aming mga produkto, pagpapatuloy ng anumang transaksiyon, pagpapatala at/o paglahok sa alinman sa aming mga promosyon o iba pang mga event, at/o ang patuloy mong paggamit sa alinman sa aming mga serbisyo, ang pagtalima sa mga pagbabagong iyon sa T&C ng Serbisyo ay mangangahulugang ang pagsang-ayon mo ay ganap na matatakdaan ng aming naamyendahang mga Termino ng Serbisyo (at iba pang T&C ng Serbisyo kung saan aplikable) na maaaring maakses sa anumang panahon, at kailangan mong balikan-suriin paminsan-minsan, sa https://poptv.ph. Ang petsang makikita sa umpisa ng bawat kaukulang mga termino at kondisyon ay kumakatawan sa pinakabagong bersiyon ng mga termino at kondisyong iyon na ipinatutupad at nagbubuklod sa iyo bilang bahagi ng Kasunduan.
  3. Sumasang-ayon kang may karapatan kami sa kung anumang paraan babaguhin, iibahin, palalawakin, wawakasan, kakanselahin, hihigpitan, o ihihinto ang anumang mga serbisyo, produkto, ang App, anumang mga tampok ng App, anumang ibang mga aplikasyon, anumang planong pansuskripsiyon, anumang media content, event, promosyon, o aksesibilidad sa anumang aspekto o bahagi ng aming Site at aming mga Serbisyo sa Site, sa anumang panahon ayon sa aming sariling pagpapasiya nang walang anumang naunang pabatid o pananagutan sa iyo, kahit pa nagparehistro ka ng account, kumuha ng suskripsiyon sa plan o package, bumili ng produkto o nagparehistro sa alinman sa aming event, o promosyon. Sa gayon, sumasang-ayon kang sa sandaling nakapagbayad ka na sa amin na may kinalaman sa kinanselang produkto, serbisyo, planong pansuskripsiyon, package, promosyon, o ganap, ang tangi at eksklusibong remedyo mo laban sa amin (at sa gayon, ang buong pananagutan namin sa iyo) ay (sa kabila ng Talata 7.6) pagsasauli ng bayad (nang walang interes) ng halagang ibinayad mo at tinanggap namin.
 2. Ang Nilalaman ng Aming Site

  1. Walang mga soundtrack, musika, kanta, bidyo, serye sa telebisyon, drama, animasyon, pelikula, dokumentaryo, file na midya, at iba pang media content sa (o maaakses sa pamamagitan ng) aming Site at/o App (magkakabuklod na tatawaging “Media content”), impormasyon, lathalain, retrato, artikulo, lathalaing pangmidya, opinion, trailer, lagom, larawan, graph, tsart, impormasyon tungkol sa serbisyo, patotoo, patalastas, at iba pang nilalaman sa (o maaakses sa pamamagitan ng) aming Site, o ang iyong online account na minamantene sa amin (magkakabuklod ay tatawaging “Nilalaman ng Site”), o ang aming newsletter, materyal sa pangangalakal, update na pampromosyon, update sa App, App support patch, mensahe sa App, mensahe (sa pamamagitan ng anumang tsanel), o iba pang email (magkakabuklod na tatawaging Update) na nasipat mo, pagkuha ng suskripsiyon o na-download sa pamamagitan ng aming Site, na kumakatawan sa anumang uri ng payo kasama na ang, pero hindi limitado sa pagpapayo, payo tungkol sa buhay, payo sa pakikipagkasintahan, payong medikal, payong teknikal, payong pangnutrisyon, payo sa pananalapi, payong legal o anupamang uri ng payo na mangangailangan ng lisensiya para maibahagi sa ilalim ng kaukulang batas. Ang “Nilalaman ng Site”, “Media Content” at “Update” ay magkakabuklod na tatawaging “Nilalaman”.
  2. Ang Nilalaman ay para sa paghahandog ng impormasyon tungkol sa aming Kompanya, aming produkto, aming mga serbisyo, at umiiral na media content. Ang nabanggit na impormasyon ay kumakatawan sa pangkalahatang kaalamang tanging para sa layuning pang-aliw at hindi para sa espesipikong pagsangguni sa partikular o pambihirang layunin ng anumang entidad o indibidwal, at sa gayon, sa pagkakataong nais mong makahugot ng mas maraming impormasyon (kasama na ang, pero hindi limitado sa impormasyon tungkol sa teknikal na mga detalyeng may kinalaman sa paggamit ng aming App o kung mayroon o wala ng natatanging Media content) sa alinman sa aming espesipikong produkto o serbisyo, mangyaring padalhan kami ng email sa info@poptv.sg. Sa gayon, mahigpit ka naming pinapayuhang magsagawa ng sarili mong pananaliksik, mangalap ng sarili mong paraan ng pagtitiyak at payo bago ka magpasiyang gumamit ng aming App, magparehistro para sa anumang plan o package, bumili ng anumang kredito o produkto, kontratahin ang anuman sa aming serbisyo, o sumali sa anumang promosyon, aktibidad, o mga event, dahil hindi kami nangangako ng anumang uri ng garantiya kasama na ang, pero hindi limitado sa patuloy na akses nang walang pagkabalam, sa pagiging kawili-wili, sa resolusyon o araw ng paglulunsad.
  3. Para maiwaksi ang anumang alinlangan, ang aming Kompanya ay naghahandog ng Media content na may karampatang lisensiya mula sa mga may-ari o tagapaglisensiya ng ganoong Media Content. Hindi pag-aari ng aming Kompanya ang Media Content. Sa gayon, anumang Media Content na maaaring mapakasunduang inihahandog sa aming Site ay maaaring tanggalin nang walang naunang pabatid sa iyo, at sumasang-ayon kang hindi magrereklamo tungkol sa pagtanggal na iyon (kasama na ang, pero hindi limitado sa anumang reklamong batay sa pag-subscribe mo sa App o biniling kredito dahil nakita mo ang Media content na iyon sa aming Website bago pa man ang iyong suskripsiyon o pagbabayad). Anumang nakasulat na materyal na matatagpuan sa aming Site, sa aming App at sa aming mga Update (o sa alinmang bahagi ng aming Nilalaman), ay para lamang sa iyong pangkalahatang kabatiran at hindi kumakatawan sa anumang mga garantiya (kasama na ang, pero hindi limitado sa pagkakaroon o hindi ng Media Content at/o sa kalidad ng playback nito) ng aming Kompanya.
  4. Ang aming nilalaman ay maaaring magtaglay ng impormasyong tungkol sa mga produkto at serbisyong ikatlong partido. Gayunman, hindi nito ipinahihiwatig ang anumang kaugnayan sa o pag-endorso ng mga ikatlong partidong iyon. Ang nilalaman ng mga serbisyo at produktong ikatlong partidong iyon, ayon sa isinasaad sa aming Content, ay batay sa mga impormasyong ipinamamahagi sa publiko ng mga ikatlong partidong iyon, at sa gayon, hindi namin pinangangatawanan o ginagarantiyahan ang katumpakan o ang pagiging napapanahon ng ng mga impormasyong may kinalaman sa mga serbisyo o produktong ikatlong partido. Hinihikayat kang magsagawa ng sarili mong pagsisiyasat sa alinman sa mga produkto o serbisyong ikatlong partidong iyon na nakikita mo sa aming Site at/o mga Update bago ka mag-subscribe sa, magparehistro sa, o bumili ng anumang produktong ikatlong partido, maging mula sa mga site na ikatlong partido o sa pamamagitan ng aming Site.
  5. Anumang halagang nabanggit sa aming mga Update at sa aming Site ay maaaring napalitan mula sa lokal na pananalapi patungong dolyar ng Estados Unidos, o mula sa isang pananalapi patungong isa pa, gamit ang mga site sa kombersiyon ng pananalapi sa internet, at sa gayon, ang mga ganoong halaga ay maaaring magpabago-bago.
  6. Sa pagkakataong ang nilalaman sa aming Site ay hinango mula sa mga mulaang hindi Ingles ang wikang ginamit, ang pagsasalin patungo sa Ingles ay maaaring isinagawa gamit ang mga kagamitan sa pagsasaling-wika. Sa gayon, walang binabalikat na legal na pananagutan ang aming Kompanya para sa mga kamalian o kalituhang hatid ng mga salin.
  7. Ang mga weblink sa (mga) website ng aming tagapaggawad ng lisensiya, na pinanggalingan ng media content, ay maaaring ibahagi sa aming Website. Gayunman, kahit pa sinisiguradong aktibo ang mga naturang weblink kapag na-hyperlink sa aming Site, maaaring napaso na ang mga ganoong link at walang pananagutan sa ganoon ang aming Kompanya.
  8. Ang mga rebyu o pagsusuri sa aming mga produkto, serbisyo, Media content, sa aming Site, sa aming mga Update at iba pang usaping may kinalaman sa aming Kompanya na ipinapaskil ng mga indibidwal o ng mga kompanyang ikatlong partido sa aming Site at sa aming mga Update ay personal na pananaw ng mga indibidwal o ikatlong partidong iyon, at hindi kumakatawan sa pananaw ng Kompanya, o anumang pahiwatig na pag-endorso o rekomendasyon ng aming Kompanya. Ang mga rebyung iyon ay hindi rin itinuturing bilang garantiya, hayag man o pahiwatig, ng kalidad o bisa ng nirebyung mga produkto, serbisyo, at iba pang bagay.
  9. Maaari naming ibahagi sa pamamagitan ng aming Site at/o mga Update ang mga serbisyong masusubukan sa limitadong panahon. Sumasang-ayon kang kapag nakiusap ka sa amin para sa mga ganoong serbiyong libreng masusubukan, hindi iginagarantiya na ang ganoong serbisyong libreng masusubukan o ilang tampok na bahagi nito ay talagang maibabahagi sa iyo, o maaaring iba ang panahon para masubukan sa nakalathala sa aming Website, sa aming mga Update, o sa iba pang tsanel na ikatlong partido.
  10. Ang mga promosyon at diskuwentong natatampok sa aming Site at/o mga Update ay para lamang sa limitadong panahon at natatakdaan ng mga espesipikong termino at kondisyon na maaaring ituring na aplikable upang mapakinabangan ang mga ganoong promosyon at/o diskuwento. Kapag lumipas na ang panahon ng promosyon, hindi ka na maaaring lumahok sa ganoong mga promosyon at hindi obligado ang aming Kompanya sa anumang paraan na maghandog sa iyo ng ganoong mga naialok nang mga prebihilihiyo o diskwento kahit na nakaipag-ugnayan ka sa aming Kompanya para magtanong sa panahon kung kailan naganap ang promosyon.
 3. Intelektuwal na Pag-aari

  1. Lahat ng Nilalaman, kasama na ang, nang walang limitasyon sa, anumang mga Media content, lathalain, lagom, halaw, deribasyon, artikulo, salin, dayagram, graph, tsart, layout, retrato at guhit, na natatampok sa aming Site, sa aming mga Update at/o sa anupamang bahagi ng aming Nilalaman, ay protektado ng (rehistrado man o hindi) karapatang-ari, karapatan sa disenyo, karapatan sa marka-komersiyal, at/o iba pang karapatan sa intelektuwal na pag-aari (maging ito man ay pag-aari ng aming Kompanya, o nalisensiyahang para sa aming Kompanya, o pinahihintulutan ng batas na gamitin ng aming Kompanya). Kung gayon, sumasang-ayon ka na kapag walang naunang nakasulat na pahintulot mula sa aming Kompanya, wala kang pahintulot na muling-likhain, kopyahin, i-download, paghanguan, iimbak, ipamahagi, paupahan, isailalim sa kasunduang multipropiyedad, ilathala, ibenta, baguhin o paghalawan ng iba pang likha, ang alinmang bahagi ng nilalamang matatagpuan sa aming Site, sa aming App, o sa aming mga Update. Sa gayon, pinagbabawalan ka ring mag-frame o ilantad ang anumang bahagi ng aming Site sa mga frame o iba pang katulad na pamamaraan sa ibang website nang walang paunang nakasulat na pahintulot. Pinaghahawakan namin ang karaparatan na gumawa ng mga legal na hakbang laban sa iyo para sa mga ganoong hindi-pinahihintulutang paggamit ng anumang bahagi ng aming Nilalaman.
  2. Para maiwaksi ang anumang alinlangan, at nang walang prehuwisyo sa Talata 3.1 sa itaas, mahigpit na protektado ng mga batas sa karapatang-ari ang lahat ng Media content. Sa gayon, hindi ka pinahihintulutan sa anumang paraan na kopyahin, muling-likhain, gawan ng duplikado, baguhin, isalin, i-hack, ipamudmod, ilipat, ipamahagi, parentahan, paupahan o gamitin sa anumang paraan ang alinmang bahagi ng Media content maliban na lamang kung sisipatin ayon sa ipinahihintulot ng T&C ng App, ng Termino ng Paggamit na ito, ng aming Patakaran sa Paglilihim at iba pang kaukulang T&C ng Serbisyo na nangangasiwa sa paggamit mo ng aming App.
  3. Lahat ng mga pangalan ng kompanya (kasama na ang pangalan ng aming Kompanya at ang pangalan ng kompanya ng anumang mga ikatlong partido na tampok sa aming Site), logo, marka-komersiyal, marka-serbisyo, brand, rehistrado man o hindi (na magkakabuklod na tatawaging “Branding”) na kinakatawan sa aming Site, sa aming mga Update, at sa alin mang bahagi ng aming Nilalaman ay pag-aari ng aming Kompanya o ng mga ikatlong partidong pumayag (o hanggang sa ipinapahintulot ng mga kaukulang batas sa aming Kompanya) na idispley ang kanilang Branding sa aming Site, at sa aming mga Update. Sa gayon, hindi ka pinahihintulutang kopyahin, muling-likhain nang kopyang-kopya, baguhin, hanguin, i-download o gamitin sa anumang paraan ang alinman sa mga Branding na iyon para sa anumang layunin nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng aming Kompanya.
 4. Mga Site na Ikatlong Partido at Karanasan sa Pagtunghay

  1. Pakatandaan na hindi namin kontralado ang anumang mga link, serbisyo, nilalaman, produkto o rekursong inihahandog ng ibang ikatlong partidong tinukoy o ikinawing sa aming Site, sa aming mga Update, kahit pa maaaring kakawing ng brand nito ang aming brand dahil taglay nito ang logo o ngalan ng aming Kompanya. Hinihingi rin namin ang iyong ibayong pag-unawa dahil hindi namin kontrolado o naiimpluwensiyahan ang anumang mga aksiyon ng ikatlong partido kahit pa naka-hyperlink ang kanilang website sa aming Site, o sa aming mga Update. Sa gayon, kapag nagpasiya kang gamitin o iakses ang ganoong website na ikatlong partido, ang lahat ng paggamit at pag-akses ay ayon sa sarili mong pagtataya ng panganib at natatakdaan ng mga termino at kondisyon sa paggamit ng website ng ikatlong partidong iyon. Kung mayroon kang tanong tungkol sa termino at kondisyon sa paggamit ng website ng ikatlong partidong iyon o tungkol sa kanilang mga serbisyo at produkto, mangyaring makipag-ugnayan nang direkta sa mga ikatlong partidong iyon.
  2. Sumasang-ayon ka na ang aming Kompanya ay maaaring gumamit ng mga cookie, action tag, dynamic device identifier, at iba pang legal na teknolohikal na paraan upang mairekord ang iyong anonimong pag-akses sa aming Site para sa layuning mapaghusay pa ang paghahandog ng serbisyo at lalong pagpapainam ng iyong karanasan sa pagtunghay. Nakalatag ang mga dagdag na detalye ng ganoong teknolohikal na pamamaraan sa aming Patakaran sa Paglilihim.
 5. Menor-de-edad

  1. Ang aming mga produkto at serbisyo ay nakatuon sa mga taong nasa hustong gulang (edad 18 at pataas) at sa negosyong entidad. Sa gayon, ang aming Site at ang aming Nilalaman ay hindi para sa mga indibidwal na maaaring ituring na menor-de-edad ayon sa mga kaukulang batas. Gayunman, hindi posibleng tukuyin ng aming Kompanya kung menor-de-edad ang sinumang gumagamit ng aming Site o Nilalaman.
  2. Kung isa kang menor-de-edad, mangyaring itigil kaagad ang lahat ng transaksiyon sa pamamagitan ng aming Site at ang paggamit ng aming Serbisyong Site (kasama nang walang limitasyon ang aming App) Responsabilidad ng mga magulang at legal na tagapag-alaga ang magmatyag kung nakikipagtransaksiyon ang isang menor-de-edad sa pamamagitan ng aming Site, o gumagamit ng aming Serbisyong Site, sa gayon, pananagutan ng mga magulang at/o legal na mga tagapag-alaga ang mga akto at transaksiyong isinagawa ng kanilang menor-de-edad sa pamamagitan ng aming Site (kasama nang walang limitasyon ang anumang kailangang bayaran ng menor-de-edad na iyon sa aming Kompanya).
 6. Feedback

  1. Sa sandaling nagbigay ka ng iyong tugon o komento sa amin, maging sa pamamagitan ng email sa aming Kompanya o anumang uri ng paskil, pinasasalamatan ka namin sa paglalaan ng oras para sulatan kami, at ikinalulugod namin ang iyong mga tugon at komento. Anumang mga tugon, paskil, at komentong mula sa iyo (“Feedback”) ay magiging at mananatiling pag-aari ng aming Kompanya. Magkakaroon ng karapatan ang aming Kompanya ayon sa sarili nitong pagpapasiya kung paano gagamitin, ilalathala, o ipapamahagi ang Feedback na iyon, mayroon man o walang pagbanggit sa iyo bilang may-akda ng Feedback, at nang hindi kailangang ipabatid sa iyo o hingin ang iyong pahintulot bago pa man. Sa gayon, sumasang-ayon kang itinatakda mo, nang walang hinihinging kabayaran, lahat ng pag-aari kasama na ang, pero hindi limitado sa, karapatang-ari, sa Feedback sa oras na ipinaskil mo o ipinasa mo ang iyong Feedback sa aming Kompanya, at sumasang-ayon ka na iwinawaksi mo ang lahat ng iyong karapatang moral sa iyong Feedback sa oras na ipinaskil o ipinasa mo ito sa Kompanya.
  2. Pakatandaan na pananagutan mo ang iyong Feedback, at kailangan mong tiyaking hindi naglalaman ang iyong Feedback ng anumang nilalaman na mapanirang-puri, eskandaloso, mapang-upasala, lapastangan, sedisyoso, mapanlinlang, mali ang kinakatawan, mapang-abuso o labag sa batas, lalo na kung ang Feedback na iyon ay malalantad sa publiko maging sa pamamagitan ng aming Website, o sa aming Mobile App, o App, o iba pang pamamaraan (kahit na hindi mo batid na malalathala ang iyong Feedback). Sumasang-ayon ka na paninindigang hindi mapanganib at ipapawalang-sala ang aming Kompanya sa lahat ng pagkalugi at gugol na babatahin o matatamo ng aming Kompanya nang dahil sa iyong Feedback kabilang na ang, pero hindi limitado sa, mga sakdal ng mga ikatlong partido, legal na bayarin sa ugnayang abogado ng estado-kliyente, bayad sa areglo, multa, parusa at mga aksiyong may kinalaman sa pagpapatupad ng batas. Sa gayon, at nang walang prehuwisyo sa kababanggit lang, isinasabalikat mo ngayon ang pagpapawalang-sala, pagtatanggol, at pagdedeklarang walang-panganib ang aming kompanya, ang aming mga empleyado, ahente, opisyal, shareholder, at direktor laban sa mga sakdal, demanda, tuwirang bayad-pinsala, di-tuwirang bayad-pinsala, konsekuwensiyal na bayad-pinsala, pagkawala ng oportunidad, pagkasira ng reputasyon, mga kabayarang legal (ayon sa ugnayang abogado ng estado-kliyente) at anupamang uri ng pagkalugi na maaaring matamo na may kinalaman sa anumang sigalot na kasasangkutan mo laban sa isa pang gumagamit ng aming App o website.
 7. Pagtangging Managot at Limitasyon ng Pananagutan

  1. Kahit pa ibayong pag-iingat ang ipinatupad namin sa paghahanda ng lahat ng Nilalamang nakahayag at/o inihahandog sa aming Site, at sa aming mga Update, ang mga nilalaman, impormasyon, media content, ang App at mga material na iyon ay inihahandog ayon sa batayang “KUNG ANO ANG KASALUKUYANG LAGAY”, “KALAKIP ANG ANUMANG DEPEKTO” at “KUNG ANONG NARIRIYAN”.
  2. ANG PAGGAMIT MO SA AMING NILALAMAN, SA AMING SITE, SA AMING APP, AT SA AMING MGA UPDATE, PATI NA RIN ANG IYONG PAGTUNGHAY AT/O PAG-DOWNLOAD NG MEDIA CONTENT, AY AYON SA IYONG SARILING PAGPAPASIYA AT PAGTATAYA NG PANGANIB. WALANG MGA PAG-ANGKIN, REPRESENTASYON, GARANTIYA (HAYAG MAN O PAHIWATIG) O PANGAKONG BINIBITiWAN ANG AMING KOMPANYA HINGGIL SA KALIDAD, KATUMPAKAN, PAGIGING NAPAPANAHON, DI-PAGTANGGAL, PATULOY NA AKSESIBILIDAD, LINAW, RESOLUSYON, DI-PAGKAKAPUTOL, BILIS, KAANGKUPAN SA ISANG LAYUNIN (KAHIT PA NAUNA NANG NAIPABATID SA AMIN ANG GANOONG LAYUNIN), MGA AKTO O OMISYON NG IBA PANG GUMAGAMIT NG AMING SITE, O PAGKAMAAASAHAN NG AMING SITE, NG AMING APP, O NG AMING MGA UPDATE KASAMA NA ANG, PERO HINDI LIMITADO SA KALIGTASAN O KASIGURADUHAN, KALIGTASAN LABAN SA MGA VIRUS SA KOMPIYUTER, WORM, TROJAN HORSE, AT WALANG PALYANG SEGURIDAD LABAN SA MGA HACKER NA IKATLONG PARTIDO.
  3. DAGDAG PA, WALANG PAG-ANGKIN, REPRESENTASYON, GARANTIYA (HAYAG O PAHIWATIG), O PANGAKONG BINIBITIWAN ANG AMING KOMPANYA HINGGIL SA KAWASTUHAN, NA ANUMANG KAMALIAN (MAGING SA NILALAMAN, MEDIA CONTENT, MGA UPDATE O SA AMING WEBSITE O APP) AY IWAWASTO, NA MAPAPAGHUSAY PA ANG MGA RESOLUSYON, PAGIGING KABENTA-BENTA, KALIDAD, PAGDATING SA ORAS NG MGA KAILANGANG IHATID, KAANGKUPAN SA ISANG ESPESIPIKONG LAYUNIN (KAHIT PA NAIPABATID NA SA AMIN ANG GANOONG LAYUNIN), KAANGKUPAN PARA SA ESPESIPIKONG PANGANGAILANGAN SA PANONOOD, MGA AKTO O OMISYON NG IBA PANG GUMAGAMIT SA AMING SITE, HINDI PAGLABAG O PAGKAMAAASAHAN NG ISANG LATHALAIN, PRODUKTO O SERBISYO NA IPINAKITA SA AMING SITE AT/O SA AMING UPDATE. IKAW, AYON SA SARILI MONG PAGPAPASIYA AT MAINGAT NA PAGTATAYA, AY LUMALAHOK SA MGA SUSKRIPSIYON, PAGPAPATALA AT/O BUMIBILI SA PAMAMAGITAN NG AMING SITE PAGKATAPOS MONG ISAGAWA ANG SARILI MONG MABUSISING PAGSISIYASAT AT NANG MAY KAUKULANG PAGSASAALANG-ALANG, AT SA GAYON, ANG LAHAT NG SUSKRIPSIYON, PAGPAPATALA AT/O PAGBILI AY AYON SA SARILI MONG PAGTATAYA NG PANGANIB.
  4. WALANG ANUMANG PAGKAKATAON NA MANANAGOT, HANGGANG SA PINAKAMALAWAK NA MAPAHIHINTULUTAN NG BATAS, ANG AMING KOMPANYA O ANG AMING MGA SHAREHOLDER, DIREKTOR, OPISYAL, AHENTE, KINATAWAN, O EMPLEYADO SA ANUMANG MGA DANYOS, PAGKALUGI, PAGKAWALA NG MGA PAROKYANO, NAWALANG KITA, NAWALANG NEGOSYO, NAWALANG OPORTUNIDAD, NAWALANG DATOS, SINGIL SA PAGSESERBISYO O PAGKOKOMPONE NG MGA TABLE, SMART PHONE, MOBILE PHONE, KOMPIYUTER O IBA PANG KAGAMITAN, NATATANGING DANYOS, DI-TUWIRAN O KONSEKUWENSIYAL NA KAWALAN O DANYOS, NA NAGMULA O TINAMO SA ANUMANG PARAAN BILANG RESULTA NG ANUMANG PAGGAMIT (O KAWALAN NG KAKAYAHANG GUMAMIT) NG AMING SITE, O NG AMING MGA UPDATE O NG AMING MGA SERBISYO, O NG AMING MGA PRODUKTO O NG PAGLABAG NG AMING KOMPANYA SA ALINMANG PROBISYON DITO TERMINO NG PAGGAMIT O PATAKARAN SA PAGGAMIT O T&C NG APP, MAGING ITO MAN AY DAHIL SA MGA VIRUS O MGA HACKER NA IKATLONG PARTIDO O NAKAPALOOB NA MALWARE, O ANG ANUMANG PAGSANDIG SA O PAGGAMIT NG IMPORMASYON, NILALAMAN, LINK NA IKATLONG PARTIDO, ANG MGA SERBISYO AT PRODUKTONG IPINANKILALA O INILARAWAN DITO SA AMING SITE, O SA AMING APP, O SA AMING MGA UPDATE KAHIT NA NAUNA NANG NAABISUHAN NA ANG AMING KOMPANYA TUNGKOL GANOONG PAGGAMIT O PAGSANDIG.
  5. Walang anumang pagakakataon na mananagot ang aming Kompanya para sa mga di-tuwiran at konsekuwensiyal na danyos kasama na ang, pero hindi limitado sa, pagkawala ng tubo, pagkawala ng kita, pagkawala ng negosyo, pagkawala ng oportunidad, trauma sa pag-iisip, trauma sa emosyon, pagkasira ng dangal o reputasyon. Dagdag pang itinatatwa ng aming Kompanya ang anumang pananagutan sa anumang pagkalugi o danyos na matatamo mo bilang direktang resulta ng paggamit o pag-akses sa aming Site, o sa aming Update, anuman sa aming Nilalaman, paggamit ng aming App o pag-download ng anumang media content kasama na ang, pero hindi limitado sa anumang virus, Trojan horse, atake ng malware at worm sa iyong tablet, smart phone, o kompiyuter.
  6. Sa pagkakataong ang pananagutan sa iyo ang aming kompanya na may kinalaman sa aming Nilalaman, Site, mga Update, App, Media content, produkto at/o serbisyong tampok sa aming Site at/o sa alinmang bahagi ng aming Nilalaman, ay hindi ganap na maitatatwa, sumasang-ayon kang ang suma tutal na pananagutan sa iyo ng aming Kompanya ay hindi hihigit sa US$50, na sumasang-ayon kang isang makatwirang kabayaran kapag isinaalang-alang ang limitadong kalikasan ng mga serbisyo ng aming Kompanya. Sa gayon, sumasang-ayon kang pagkatanggap mo ng US$50 mula sa Kompanya, isasantabi mo ang lahat ng iyong mga karapatan laban sa Kompaya, at hindi ka na maghahabol pa laban sa Kompanya sa anumang paraan.
 8. Di-Pangingialam

  1. Nangangako kang sa anumang paraan ay hindi ka mang-uumit ng datos mula sa, manghimasok o magtangkang maghimasok sa anumang parte ng aming Site, guluhin ang aksesibilidad sa aming Site (o anumang bahagi nito), o lusutan ang anumang hakbang panseguridad na maaari naming ilakip sa aming Site kasama na ang, pero hindi limitado sa paggamit ng anumang screen-scraper, hack, spider, robot, virus, worm, at iba pang paraa ng akses o atakehin an gaming Site para sa anumang layunin nang walang paunang nakasulat na pahintulot namin.
 9. Pagtatatwa ng Pananagutan

  1. Sumasang-ayon kang ipapawalang-sala, ipagtatanggol at idedeklarang walang panganib ang aming Kompanya at ang mga shareholder, direktor, opisyal, empleyado, kinatawan, ahente, sub-kontratista, at ginawaran ng lisensiya mula sa at laban sa anumang sakdal para sa paglabag ng intelektuwal na pag-aari dahil sa paglabag mo sa Seksiyon 3 dito), danyos, halaga, at gugol kasama na ang, pero hindi limitado sa mga legal na bayarin at kabayaran sa areglo sa batayang ganap na pagtatatwa ng pananagutan (abogado ng estado-kliyente) na umusbong mula sa o may kaugnayan sa paggamit mo ng Site, ang aming mga Serbisyo sa Site, ang aming App, o media content, o paglabag sa anumang probisyo ng Kasunduan (kasama nang walang limitasyon ang alinmang probisyon ditto sa Termino ng Paggamit na ito, ang mga termino at kondisyon ng aming App, ang aming Patakaran sa Paglilihim, at/o ang aming mga Update).
  2. Nang walang prehuwisyo sa Talata 9.1 sa itaas, sumasang-ayon ka ring ganap na idedeklarang walang pananagutan, ipagtatanggol at idedeklarang walang panganib ang Kompanya, ang mga shareholder, direktor, opisyal, empleyado, kinatawan, ahente, sub-kontratista, at ginawaran ng lisensiya mula sa o laban sa anuman at lahat ng sakdal na pinaumpisahan ng tagapagawad ng lisensiya ng aming Media Content dahil sa paglabag mo ng anumang probisyon sa Seksiyon 3 o ng anumang paglabag mo sa mga kaukulang mga batas (kasama na ang, pero hindi limitado sa, batas sa karapatang-ari) na may kinalaman sa Media Content na iyon, ang iyong pagtatatwa ng pananagutan ditto ay sumasaklaw, pero hindi limitado sa mga bayaring legal at kabayaran sa areglo ayon sa batayang ganap na pagtatatwa ng pananagutan (abogado ng estado-kliyente).
  3. Para maiwaksi ang anumang duda, nang hindi isinasaalang-alang ang bayad-pinsalang natanggap ng Kompanya mula sa iyo, may ganap na kapangyarihan ang Kompanya at mangangasiwa sa sarili nitong pagtatanggol, legal na hakbang, at mga paglilitis sa pag-aareglo na may kaugnayan sa anumang sakdal ng ikatlong partido at paratang ng tagapaggawad ng lisensiya nang walang pagbanggit sa iyo.
 10. Nakasasaklaw na Batas at Hurisdiksiyon

  1. Ang Termino ng Paggamit naming ito, at sa gayon, ang pagsang-ayon mo rito ay matatakdaan at bibigyang-saysay ayon sa mga batas ng Republika ng Singapore, nang walang reperensiya sa anumang prinsipyong salungatan-ng-mga-batas.
  2. Kapag may anumang sigalot na magmumula sa alinmang (mga) probisyon ng Kasunduan (kasama nang walang limitasyon ang alinmang probisyon sa Termino ng Paggamit na ito), ang pagsang-ayon mo rito, at/o ang paggamit mo ng aming Site, App, Media content o iba pang bahagi ng aming Nilalaman, kailangan mong makipag-ugnayan muna sa aming opisyal ng Kompanya sa info@poptv.sq tungkol sa iyong sigalot, at sa abot ng iyong makakaya ay payapang aregluhin ang anumang sigalot nang taos-puso. Sa aming panig naman, sa abot ng aming makakayanan ay payapa rin naming aaregluhin ang iyong sigalot nang taos-puso. Gayunman, kung walang marating na payapang resolusyon sa loob ng 30 araw, ang lahat ng partido ay sasang-ayong pasasailalim sa eksklusibong hurisdiksiyon ng Korte ng Singapore, nang walang pagsangguni sa anumang prinsipyong salungatan-ng-mga-batas.
 11. Sari-saring Usapin

  1. Kung ang alinman sa mga probisyon at talatang nakapaloob sa ating Kasunduan (kasama nang walang limitasyon ang anumang probisyon o talatang nakapaloob sa Termino ng Paggamit naming ito) o anumang bahagi nito ay idineklarang imbalido, iligal, di-maipatutupad ng anumang lehislasyon o batas na sumasaklaw rito, babaguhin ito upang magkabisa ang intensiyon nito, o kapag hindi posible ang ganoong modipikasyon, ang probisyon at talatang iyon ay ituturing na imbalido, iligal, o di-maipatutupad sa saklaw lamang na iyon at hindi nito maaapektuhan sa anumang paraan o mape-prehuwisyo ang pagpapatupad sa nalalabi pang probisyon o talata o ang iba pang probisyon ng aming Kasunduan (kasama nang walang limitasyon ang aming Termino ng Paggamit).
  2. Ang pagpalya o pagkabalam ng aming Kompanya na ipatupad sa anumang panahon ang mga karapatan nito sa ilalim ng aming mga Termino ng Paggamit ay hindi mangangahulugan ng waiver sa ganoon at hindi makaaapekto sa anumang paraan sa mga karapatan ng aming Kompanya na ipatupad ang katulad niyon.
  3. Sumasang-ayon kang hindi mo papanagutin ang aming Kompanya para sa anumang pagkabalam o pagkabigo sa pagganap ng tungkulin (kasama na ang, pero hindi limitado sa, di-pagkakaakses sa aming Site, App, at anumang Media content) dahil sa mga pangyayaring lagpas sa kayang kontrolin ng aming Kompanya kasama na ang, pero hindi limitado sa, mga natural na kalamidad, kaguluhang sibil, akto ng digmaan, kakulangan sa mga pangkalahatang serbisyo, pagpalya ng mga serbisyong pantelekomunikasyon, at anumang kaukulang batas at regulasyon.
  4. Ang sinumang indibidwal na hindi partido sa Kasunduang ito ay walang karapatan sa ilalim ng mga Batas (Kab. 53B) sa mga Kontrata (Karapatan ng mga Ikatlong Partido) na ipatupad ang alinman sa mga termino nito.